Over onze stichting

Stichting openluchttheater “De Doolhof” heeft tot doel het beheren en exploiteren in de ruimste zin van het woord van het openluchttheater “De Doolhof”. Dit doel trachten we te bereiken door het theater geheel of gedeeltelijk, tegen redelijke vergoedingen, beschikbaar te stellen voor activiteiten die een bijdrage kunnen leveren aan de sociale, culturele en recreatieve ontwikkeling van de samenleving.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door

  • Leon Bastiaans (voorzitter)
  • Martin Kok (secretaris)
  • Mariëlle van de Kerkhof (penningmeester)
  • Wiel Oehlen (algemeen bestuurslid)
  • John Raijer (algemeen bestuurslid)
  • Cock Ooms (algemeen bestuurslid)

Conform statuten ontvangen de bestuursleden geen beloning. De kosten die bestuurders maken in de uitoefening van hun functie worden aan hen vergoed.

Wij zijn lid van de Vereniging Nederlandse Openluchttheaters en Stichting Openluchttheaters Limburg. Zij behartigen de belangen van openluchttheaters in respectievelijk geheel Nederland en Limburg.

We zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder RSIN 802591061. 

Ons fiscaal nummer is NL8025.91.061.B.01.

Giften ontvangen we graag voor de instandhouding van ons mooie theater. Deze kunnen worden overgemaakt op NL57RABO015.05.86.000.

Beleidsplan

Het beleid van onze stichting is verwoord in het ‘Toekomstperspectief openluchttheater De Doolhof 2021-2024’, vastgesteld in ons bestuur op 8 december 2020. In dit beleidsplan hebben we een analyse gemaakt van sterke punten en uitdagingen én hebben we de uitgangspunten voor de toekomst gedefinieerd. Dit heeft geleid tot drie ontwikkelrichtingen:

  1. Basis op orde houden: goed beheer en onderhoud van theater
  2. Intensivering samenwerking met programmeurs van andere theaters
  3. Het, met Cultureel Centrum de Haandert, ontwikkelen van een cultuurpark

De komende jaren maken we ons sterk om de doelstellingen te realiseren die behoren bij deze ontwikkelrichtingen.

Verslag van activiteiten

In 2020 startten we in het tweede weekend van maart met de beurs voor straattheateracts. Gelijk hierna werden we overvallen door Covid-19. Hierdoor konden er nog maar beperkt activiteiten plaatsvinden in ons theater. De Passiespelen werden uitgesteld. Door Theater de Garage is het openluchttheater op diverse momenten bespeeld. Daarnaast is door een sportschool en een aantal koren gebruik gemaakt van het theater. Relevant is dat er intensieve besprekingen hebben plaatsgevonden met Poppodium Grenswerk en Theater de Maaspoort. Laatstgenoemde culturele instellingen bleken niet in staat, gelet op de maatregelen in het kader van corona, in 2020 een activiteit in Openluchttheater de Doolhof te organiseren..

Onze vrijwilligers hebben het groen en de bebouwing in ons theater ook in 2020 weer uitstekend onderhouden.

Financiele verantwoording

De actuele balans, staat van baten en lasten in 2020 en een toelichting hierop wordt binnenkort hier opgenomen.